Hankkeesta

NuoriZaaristo -hankkeen päätoteuttaja on Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy ja tuen siirronsaajana on Kuopion kaupungin nuorisopalvelut.

Hankeaika 1.8.2015 – 31.7.2016

Hankkeen päärahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto/Etelä-Savon Ely – keskus, Toimintalinja 5: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta, erityistavoite 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen.

Hankkeen tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset

Kuopion Saaristokaupungin nuoret kansalaiset – NuoriZaaristo -hanke keskittyy otsikkonsa mukaisesti Saaristokaupungin nuoriin. Hankkeen lähtökohtana on Kuopion nuorisopalveluiden tunnistama huoli nuorten osallisuuden, vaikuttamismahdollisuuksien, mielekkään elämänkulun ja aikuisuuden läsnäolon vajeista. Kaupungin nuorisopalveluilla on tarve ja halu kehittää nuorisopalvelujen työtapoja ja -menetelmiä uusille kasvaville asuinalueille, kuten Saaristokaupunkiin. Näitä uusia menetelmiä kehitetään sosiaalisesti vahvistavasti, ehkäisevästi ja yhteisöllisyyttä rakentavasti osallistamalla nuoret. Nuoret pääsevät itse suunnittelemaan ja toteuttamaan hankkeen toimenpiteitä, jakamaan tietoa ja vaikuttamaan yhteisvastuullisesti.

Hanke toteutetaan 1.8.2015–31.7.2016 välisenä aikana. Hankkeen prosessi etenee ideoidenkeruuvaiheesta toiminnan luomiseen ja kokeilemiseen ja siihen osallistumiseen kunkin omien mieltymysten mukaan. Toimenpiteissä on mukana Saaristokaupungin nuoria, Kuopion kaupungin nuorisopalveluiden työntekijöitä ja hankkeen henkilöstöä sekä opiskelijoita Humanistisesta ammattikorkeakoulusta (Humak).

Hankkeen osapuolina ovat Humak ja Kuopion kaupunki. Näiden toimijoiden osaaminen ja vahvuudet tuottavat hankkeeseen parhaan mahdollisen tietotaidon. Humak on profiloitunut kumppanuudella kehittämiseen ja sillä on vahvaa kompetenssia nuorisotyön saralta. Kuopion kaupungin nuorisopalveluilla puolestaan on ajantasaisin tieto nuorten tarpeista ja palveluiden nykytilanteesta sekä visio niiden toteuttamisesta tulevaisuudessa.

NuoriZaaristo -hankkeella tavoitellaan nuorisotyön kehittämistä nuorten osallisuutta ja alueen yhteisöllisyyttä vahvistavaan suuntaan nuorten vapaa-ajalla ja palveluissa. Keinoina esitetään erityisesti nuorisolle suunnatuista tiloista jalkautumista ja nuorten ottamista mukaan voimavaraksi oman asuinalueensa kehittämiseen. Uudenlaisella nuorisotyön otteella nuoret ja nuorisotyö voivat antaa panoksensa yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistämiseen Saaristokaupungissa. Nuorten osallistamisella ja yhteisöllisyyteen panostamalla nuoret saadaan kiinnittymään Saaristokaupunkiin ja Kuopioon. Tavoitteena on myös nuorten työelämävalmiuksien parantaminen osallistamisen keinoin. Toiminnassa mukana olemisen alun suunnittelusta toteutukseen asti toivotaan helpottavan myös nuorten koulutuksellisen polun valintaa sekä sujuvaa siirtymistä nivelvaiheesta toiseen.

Hankkeessa etsitään toimintamalleja, joiden avulla:

  1. parannetaan nuorten oikeutta saada tietoa ja tulla kuulluksi
  2. rakennetaan uusia kanavia ja työkaluja, joilla nuoret voivat kertoa tärkeiksi kokemistaan asioista
  3. avataan toimenpiteitä nuorten omien vaikutuspyrkimysten edistämiseksi sekä
  4. edistetään mahdollisuutta toimia edellä mainittujen päämäärien puolesta omassa elinympäristössään

NuoriZaaristo -hankkeen tuotoksena syntyy työkirja, johon tulee kootusti tietoa muun muassa uusista toimintamuodoista ja menetelmistä, niiden käyttöönotosta ja nuorten kokemuksista.

Toimenpiteet ja aikataulu:

Toimenpide 1. Elokuu 2015:

Rahoituksen varmistuttua rekrytoidaan hankkeen henkilöstö, perustetaan työtiimi, sovitaan konkreettisesti ja käytännönläheisesti työnjaosta ja vastuualueista. Tarkennetaan suunnitelman toimenpiteet, päätetään tiedottamisesta ja laaditaan hankkeen vuosikello. Valmistellaan nuorten ryhmien motivointi- ja rekrytointitapa. Sovitaan dokumentointitavoista.

Toimenpide 2. Syys-lokakuu 2015:

Käynnistetään NuoriZaaristo -kehittämisryhmä ja someZaaristo-ryhmä (tai työpajat). Ryhmissä ideoidaan ja työstetään vuoden kuluessa toteutettavia toiminnallisia ja sosiaalisen median toimintoja ja rakennetaan yhdessä toteutettavat sisällöt.

Toimenpide3. Marraskuu 2015-toukokuu 2016:

Käynnistetään nuorten vapaaehtoisryhmien (Zobi) toiminta. Tavoite on koota hankkeen aikana kaksi vapaaehtoisryhmää. Nuorille järjestetään mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisina myöhemmin valittavassa kohteessa ja sitoutua toimintaan määräajaksi. Toiminnan kannustimesta sovitaan yhdessä (ts. palkitsemisesta). Toteutetaan ryhmien yhteinen nuoriZaaristo-tempaus/ tapahtumia ja joulukuussa 2015 järjestetään ryhmien syyskauden päättäjäiset sekä toukokuussa 2016 kevään päättäjäiset. Kevään 2015 nuorten vapaaehtoisryhmän kokemuksia, josta saatuja kokemuksia sovelletaan hankkeen pilottivaiheen vapaaehtoisryhmien toimintaan.

Toimenpide 4. Tammikuu-helmikuu 2016:

Muut nuoria kiinnostavat vapaa-ajan toiminnot: Kartoitetaan muut alueen toimijat, jotka tarjoavat nuorten palveluja ja toimintaa. Ensisijaisena tarkoituksena on tiedottaa tarjonnasta ja ohjata nuoria palveluihin.

Toimenpide 5. Touko-heinäkuu 2016:

Toiminnan mallintaminen ja dokumentoinnin kokoaminen: kootaan hankkeesta työkirja, jossa toimintamalli kuvataan. Työkirjassa kuvataan 1) nuorten osallisuuteen ja 2) alueen yhteisöllisyyteen kiinnittyvät työmenetelmät sekä 3) uudet käytänteet nuorisopalveluissa. Valmistellaan loppuraportti johtopäätöksineen ja tiedotetaan hankkeen tuloksista (päätösseminaari).

 

NuoriZaariston arvot ja prosessi

  • lähtökohtana on tukea osallisuutta ja kansalaisuutta pelkän asiakkuuden tai palveluiden käyttäjän sijaan. Nuori on oman elämänsä toimija ja nuorisotoiminnan kehittäjä.
  • korostetaan kansalaisuutta ja toimijuutta osana ympäröivän yhteiskunnan rakentamista

Otetaan nuoret mukaan tarvittavien ja toivottavien palvelujen sekä toimintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen!